Khutbah Idul Fitri 1430 H

ketupat السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الله أكبر (9) الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لااله الا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

الحمد لله مدّ لنا علينا موائد احسانه وانعامه. واعاد علينا في هذه العيد السعد موائد بره واكرامه. والبسنا ملابس السعد والعز الأفخر. احمده سبحانه حمد من نطقت الألسن في الليل والنهار وسبح بحمد ربه واستغفر. اشهد أن لا اله الأ الله وحده لاشريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. واشهد أن محمد عبده ورسوله الذي قام في هذا حق قيامه وهو المشفع في المحشرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن بملته اشتهر. الله اكبر – الله اكبر – ولله الحمد. أما بعد: فيا معاشر المسلمين رحمكم الله . اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وسرور. واعتاق من النار وأجور في مثله تنزل الملئكة فتضافح المصلين وتستغفر لهم عزيز الغفار. أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فيا سعادة من صام رمضان وفي هذا اليوم افطر.

Hadirin rohimakumulloh !

Langkung tipayun sumangga urang manjatkeun puja kanu Maha Kawasa, manjatkeun puji kanu Maha Suci, manjatkeun syukur kanu Maha Ghofur Alloh SWT. Anu paratos masihhan nikmat, nikmat Iman Islam, sahingga ku siraman rahmat jeung kurnia ti Mantenna, urang tiasa nyempetkeun diri kanggo ngajalankeun parentahNa nu mangrupi solat Idul Fitri. Mudah-mudahan amaliah ibadah anu ku urang dilaksanakeun aya dina panampian sarta ridlo Alloh SWT Amin. Sholawat rawuh salam mugia salamina dilimpahcurahkeun ka panutan agung junjunan alam khotaman nabiyyil mursalin suri tauladan urang sadaya Nabi Muhammad Saw. Kalayan qudrot irodat mantenNa Alloh SWT, urang sadaya tiasa ngareuah-reuah poe agung umat Islam taun ieu kalayan tartib, aman, lancar bari disarengan kurasa kabingah tapi tetep dina kaayaan hidmat.

Timbulna rasa sukur jeung gumbira teh margi urang urang parantos rengse nohonan kawajiban ibadah Shaum sasasih lamina, bari disarengan ku Qiyaamu Romadlon, ngaramekeun suasana ramadlon kulaksanakeun solat taraweh berjamaah,tilawatil qur’an,itikaf oge zakat. Sadayana dilakonan kalayan dasar kaimanan kaikhlasan, karena Alloh SWT, heunteu ngaraos kapaksa sareng dipaksa kusaha bae oge, loyog sareng ikrar tiap jalmi mu’min.

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar ًً!

Aweuhan sora takbir nu minuhan jagat raya tikawit sonten kamari dugi ka tamat weungi diteraskan enjing2 ieu mangrupi wujud nyata rasa rido sareng syukur. Ridlo nyumponan panggero Alloh SWt dina ngalaksanakeun ibadah Shaum, sareng nganyatakeun rasa syukur kana sagala nikmat, rahmat tur kurnia Mantenna nu parantos masihan kakiatan geuseun ngarengsekeun ibadah shaum.

Kalimat takbir diucapkan ku sakumna kaum muslimin ti Masyriq dugi ka Maghrib, mangrupi pangakuan yen nu Maha Agung teh mung Alloh wungkul, salian ti Alloh kabehge leutik, teu aya anu leuwih punjul, kalebet manusia anu aya dialam dunya. Sok sanaos jalmi dipasihan kakawasaan/jabatan, jabatan/kakawasaanana moal lana, sok sanaos lubak lubuk seueur harta banda heunteu lana ayana kapimilik ku jalmi, tiasa janten kamari janten pamimpin, ayeuna janten rahayat, ayeuna kawasa, enjing dikakaya, ayeuna kaya enjing sangsara, ayeuna jag2 enjing rarempo, ayeuna sehat, enjing teu damang, ayeuna jag-jag belejag enjing nangkarak baeud, ngajolor ngababatang, raga paturay sareng nyawa. Taya bayana jalmi kudu adigung gede hulu. Da geuning mun dilenyepan, kabeh taya hartina. Sok sanoas jalmi ihktiar dug hulu pet nyawa, suku dijieun hulu,hulu dijieun suku pari paosna, hasil akhirna gumantung kanu takdir sareng kakawasan Alloh SWT.

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Walillaahilhamd!

Sholat ‘Idul Fitri, disyareatkeun dina taun ka 2 Hijriah. Iid dicandak tina kecap aud anu hartosna kembali, kumargi berulang-ulang satiap taun atanapi karena Alloh SWT. Dina dinten ieu Alloh SWT, masihan mangrupi-rupi kasaenan, kabagjaan ka hamba-hambaNa, terutami masihan pangampura kana sadaya dosa, sakumaha hiji ungkapan ti para Ulama :

ليس العيد لمن لبس الجديد – وانما العيد لمن طاعته تزيد

وليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب – انما العيد لمن غفرت له الذنوب

“Ari ‘Id teh sanes kanggo jalmi anu nganggo anggoan weteuh,tuangeun anu serba raos, tapi’Id teh kanggo jalmi anu tambih-tambih kataatanana ka Alloh SWT. Sareng ‘Id teh sanes kanggo jalmi anu ngalus2 pakean sareng kendaraan,luhurpangkat gede dunya, tapi ’Id teh kanggo jalmi anu dihapunten dosana ku Alloh SWT”

Hadirin sidang ‘Id Rohimakumulloh!

Laa ilaaha illallaah, mangrupi panyaksen yen ibadah the wungkul ka Gusti Alloh SWT, lian ti Gusti Alloh teu aya anu patut diibadahan, sadaya makhluk anu aya dialam dunya eta dadamelan Alloh.

Walillaahillhamd, mangrupi ucapan syukur, bari muji kana kaagungan Gusti anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka sakumna manusa boh kanikmatan lahir atanapi batin. Dinten ieu urang diharamkeun shaum, sareng dibebaskeun tina seuneu naraka sarta insyaallah baris dipasihan pahala anu berlipat ganda. Di sagigireun eta, para malaikat mangistighgarkeun ka Alloh ka jalmi anu ngalakanakeun solat ‘Id sapertos urang sadaya ieu. Mudah-mudahan ku do’a na para Malaikat, Alloh SWT ngahapunten kana sagala rupi dosa urang sadayana, boh dosa kapapada jalmi (haqqul adami ) atanapi dosa urang ka Alloh SWT, Amin. Kacida bingahna ka sadaya kaum muslimin anu parantos nedunan kawajiban kanggo mayar zakat fitrah, pikeun ngabersihkeun lahir batin urang, sarta nu janten sabab ditampina shaum urang di bulan ramadlon. Sakumaha dawuhan Rasulullah Saw:

صوم شهر رمضان معلق بين السماء والارض ولايرفع الابزكات الفطر

“Shaum di bulan ramadlan teh, digantungkeun pahalana antawis langit sareng bumi , moal ditampi kecuali ku ngaluarkeun zakat fitrah “ (al-hadist)

Hadirin sidang ‘Id Rohimakumulloh!

Hadits nembe nguningakeun, yen pahala shaum urang di bulan suci ramadlan, bakal liren ditengah-tengah langit sareng bumi, sateuacan urang sadayana kaum muslimin ngaluarkeun zakat fitrah. Zakat fitrah mangrupikeun hiji bentuk kepedulian sosial urang sadaya, ka sasama umat Islam.

Sateacan urang angkat shalat hari raya urang disunatkeun mandi kanggo ngabersihken lahir oge sakaligus batin urang sareng nganggo anggoan anu sae sok sanaos hente anyar, nganggo sesengitan sarta disunatkeun tuang heula supados tumaninah dina enggoning ngupingkeun khutbah. Disamping eta disunatkeun jalan angkat sareung uihna pasalia jalan supados tiasa nyeueurkeun tapak sampean ameh janten pahala di payuneun Allah anu nyaksian amal kasaean urang sadayana. Oge urang disunatkeun ngaos kalimah takbir kanggo pameget/istri dibumi atanapi di masjid ti kawit surufna panonpoe dugikeun ka imam
shalat id macakeun takbirotul ihrom. Sakumaha dawuhan rosul :

زينوا اعيا دكم بالتكبير

Hartosna : Gindingan dinten-dinten lebaran aranjen kalayan ngaoskeun takbir.

Hadis anu nembe nguningakeun sareng masihan dorongan kaurang sadaya kanggo nyeueurkeun takbir, anu janten tanda yen urang teh kacida alitna pisan dipayunen Allah SWT.

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Walillaahilhamd!

Saatosna urang rengse ngalaksanakeun shalat idul fitri sumangga urang ngabiasakeun silaturahmi ka sepuh urang, guru-guru urang, tatanggi-tatanggi urang, umat islam sadayana. Pidawuh Rosul saw:

من احب ان يبسط له فى رزقه وان يسئل فى اثرة فليصل رحمه وقال ايضا ما من مسلمين فلتقيان فيتصا فحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا

Cing saha jalmi anu hoyong dipasihan rizki anu jembar, yuswa anu panjang, mangka sambungkeun tali silaturahmi. Dawuhan deui nabi : teuaya jalmi muslim anu patepung teras sasalaman(mushofahah) sareng papada muslim anu sanesna, kecuali Allah baris ngahapunten kaduanana sateuacan maranehanana papisah.

Ibadah shaum anu disarengan ku qiyamullail ku urang tos dilakonan karena Alloh samata-mata,heunteu aya nu maksa sareng heunteu kapaksa, wungkul miharep ridlo Alloh SWT. margi saupami tanpa ridlo Mantenna ibadah urangteh bakal percuma.Jalaran kitu disagigireun urang nembrakeun rasa kabungah rasa syukur ka Alloh, urang sami-sami neda pangampura kanu Maha Kawasa, sakantenan urang sanggakeun samudaya amal ibadah urang. Kurengsena ibadah shaum sasasih campleng ieu, mudah2han urang sadaya tiasa mulang deui kana kasuciaan/fitroh lahir sareng batin Amin.

Hadirin rohimakumullah !

Ibadah Ramadhan nu dilakonan unggal taun teh maksudna sangkan kondisi jasmani jeng rohani jalma mu’min teh tetep saimbang jeung weuteuh gembleng henteu coceng, malah leuwih ngaronjat ti sasari atawa sakurang-kurangna mulang deui kana kondisi fitrah anu optimal, nepi ka dina nyangharepan tugas saterusna miboga daya tahan anu kuat, anu ditandaan kupamahaman jeung pangenalan kana agama anu leuwih anteb dibandingkeun jeung bulan-bulan samemehna :

Dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur’an :

فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل….

Geura prak sanghareupkeun diri aranjeun kalawan lempeng kana agama ciptaan Allah numutkeun fitrahna manusia. Teuaya anu pahili dina pangayuga Allah, eta agama anu lempeng, ngan kalolobaan manusia henteu nyaraho.(Arrum 30)

Urang Sadaya diperedih sangkan tetep aya dina fitrah na nyaeta agama anu lempeung agama islam. Numutkeun para ahli pendidikan tanpa akhlak teu beuda ti nangtungkeun bola/benang anu baseuh, seudengkeun akhlak tanpa agama sami sareng bohong atawa omong kosong.

Sedengkeun dakwah keudah ngarawu tilu dimensi : Kahiji dakwah ka Allah anu ngandung hartos tetep tigin kana ibadah ka Allah SWT, kadua dakwah kadiri pribadi ngandung harti ngalatih jeung ngabiasaken nyumponan jeng ngamalkeun sagala parentah Allah sarta ngajauhan sagala cegahannaNa. Katilu dakwah kanu sejen dina hartos ngajak balarea umat sangkan bisa narima jeng ngamalkeun ajaran islam. Dakwah bisa dilakukan kubasa ucapan, basa perbuatan jeung basa bantuan atawa sosial.

Hadirin rohimakumullah !

Saatosna sasih ramadhan, urang dipaparinan kaistimewaan kanggo jalmi anu saum disasih ramadhan teras dituturken saum genep dinten dina sasih syawal, baris dipasihan pahala sapuluh kali lipat, sami sareng saum salami sasasih. Sakumaha dawuhan nabi Muhammad SAW :

من صام رمضان وا تبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر.

Singsaha jalmi anu saum dina sasih ramadhan teras dituturkeun ku saum genep dinten dina sasih syawal, pahala sami sareng saum salami satauneun.

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Walillaahilhamd!

Hadirin kaum muslimin anu sami-sami miharep ridlo Alloh SWT. Mung sakitu khutbah anu tiasa kadugikeun. Mudah-mudahan naon bae anu didugikeun ku simkuring disarengan kuhidayah sarta ridho Allah SWT sarta aya manfaatna kanggo urang sadaya. Amin Yaa Rabbal ‘alamin.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنى واياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرا حمين.

الله أكبر 7 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لااله الا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

الحمد لله الذي اعاد الأعياد وكرّر. احمده سبحانه وتعالى واشكره على جميع نعمه الذي خلق وصوّر. واشهد أن لا اله الأ الله وحده لاشريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. واشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. الله صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه مصابيح غرر. أما بعد. فيا عباد الله اتقوا لله فيما أمر. وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا ان الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى : إن الله وملئكته يصلون على النبي يآيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمول تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الله اعز الاسلام والمسلمين. واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. ودمر اعدائك واعداء الدين . اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتحليلنا وتهليلنا وخشوعنا وتخشعنا ولاتضرب بها وجوهنا يااله العالمين وياخير الناصرين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عداب النار. الله اكبر الله اكبر لااله الا الله والله اكبر ولله الحمد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

Advertisements

About RA Miftahul falah

Membangun Negeri dengan membina generasi islami
This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.

2 Responses to Khutbah Idul Fitri 1430 H

  1. gun gun gumilar says:

    يا أخي في الله ، شكرا لك ، استعمله لمادة المحاضرة في عيد الفطر 1432 هـ

  2. zainal says:

    غفوا…أخي. نفعنا الله بها إن شآء الله آمين….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s